تقویت هوش طبیعت گرای کودکان

تقویت هوش طبیعت گرای کودکان: همه ما خاطرات شیرینی از بازی کردن در طبیعت داریم. اما متاسفانه این روزها بچه ها بیشتر وقت خودشون و صرف تماشای برنامه‌های تلویزیون میکنند.