مهارت ریاضی در کودکان

تقویت مهارت ریاضی در کودکان کودکان به صورت ناخودآگاه در فعالیت های روزمره از انواع مهارت های ریاضی استفاده می‌کنند. این اتفاق خوبی است زیرا …