آموزش اعضای بدن به کودکان

آموزش اعضای بدن به کودکان : یکی از مهمترین و پایه ای ترین موضوعات مهم برای شناخت کودکان نسبت به جهان اطراف خود آشنایی با بدن خود و چگونگی کارکرد آن و راههای مراقبت از خود می باشد.

آموزش حالت مایع در بخش علوم پاپایو

در بازی معرفی حالات مواد کودک همراه با بازی تفاوت حالات مواد را یاد میگیرد. او در این بازی با مواد مایع و جامد و گاز آشنا میشود. در هر مرحله از بازی کودک باید با یکی از حالات ماده وظیفه ای را انجام دهد.