گسترش دایره لغات کودکان

گسترش دایره لغات کودکان : اگر شما هم از سوال پرسیدن مکرر کودکتان خسته شده اید و جواب سوال های او را کوتاه و تلگرافی میدهد باید به شما بگویم دست نگهدارید.

آشنایی با بازی حروف در پاپایو

آشنایی با حروف الفبا با بازی جورچین کلمات : در این بازی راوی قصه ی کوتاهی از هر حرف الفبا را برای کودک تعریف میکند. روی صفحه نمایش کلماتی از قصه که معرف آن حرف الفبا هستند نمایش داده میشود.